The New $100 Note. Know Its Features. Know It's Real.

Chương trình giáo dục cộng đồng về tờ tiền được thiết kế lại

Để đảm bảo giới thiệu không biên giới tờ tiền 100 đô la mới, chính phủ Mỹ đang tổ chức một chương trình giáo dục công đồng toàn cầu. Chúng tôi đang thực hiện những bước nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp và người sử dụng trên khắp thế giới biết về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với tờ 100 đô la vì có tới hai phần ba số lượng tờ 100 đô la lưu thông bên ngoài nước Mỹ.

Để hỗ trợ những nỗ lực trong̀ giáo dục cộng đồng về tờ 100 đô la, chính phủ Mỹ đã phát triển các tài liệu hướng dẫn trong 25 thứ tiếng trình bày cách sử dụng các đặc điểm bảo an của tờ 100 đô la mới để xác nhận tính xác thực của tờ tiền. Vì vậy khi bạn là một nhân viên ngân hàng muốn đặt những cuốn sách nhỏ để đào tạo cho nhân viên hoặc bạn là một nhân viên đổi tiền muốn trình bày mẫu của tờ 100 đô la mới tại quầy, bạn có thể tải xuống miễn phí các tài liệu này tại đây.

Tờ tiền có mẫu thiết kế cũ vẫn có giá trị Khi tờ 100 đô la mới được phát hành, bạn không cần phải đổi tờ tiền cũ sang tiền mới. Toàn bộ các tờ tiền Mỹ là hợp pháp bất kể nó được phát hành khi nào.

Bookmark and Share
$100 Note