The New $100 Note. Know Its Features. Know It's Real.

โครงการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับเงินตรารูปแบบใหม่

เพื่อความมั่นใจในการเผยแพร่การออกแบบธนบัตรมูลค่าใบละ $100 รูปแบบใหม่ รัฐบาลประเทศ เมื่อธนบัตรมูลค่า $100 รูปแบบใหม่ถูกเริ่มนำมาใช้้ในวันที่ ไม่จำเป็นต้องนำธนบัตรรูปแบบเก่ามาแลกเป็นธนบัตรรูปแบบใหม่ เงินตราสกุลยูเอสดอลลาร์ทั้งหมดยังคงป็นเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าธนบัตรถูกพิมพ์ออกใช้เมื่อใดสหรัฐอเมริกากำลังจัดทำโครงการให้ความรู้แก่สาธารณชนทั่วโลก

รัฐบาลกำลังดำเนินขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลกได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่จะมีขึ้นกับธนบัตรมูลค่าใบละ $100 เนื่องจากมากกว่าสองในสามของธนบัตรมูลค่า $100 มีการหมุนเวียนใช้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนความพยายามในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเรื่องธนบัตร $100 รัฐบาลประเทศสหรัฐฯได้พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็น 25 ภาษา สาธิตวิธีการใช้คุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงในการตรวจสอบความแท้จริงของธนบัตร ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ประสงค์จะขอรับหนังสือคู่มือเล่มเล็กฟรีเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของธนาคาร

หรือคุณเป็นพนักงานรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประสงค์จะขอโปสเตอร์เพื่อติดแสดงรูปธนบัตรมูลค่าใบละ $100 รูปแบบใหม่ไว้ที่เคาเตอร์ของคุณ คุณสามารถ ดาวน์โหลดงสื่อวัสดุเหล่านี้ได้ที่นี่ โดยไม่คิดมูลค่า

Bookmark and Share
$100 Note